RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SIMPLITO SP. Z O.O.

Działamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie). Dlatego stworzyliśmy tę politykę prywatności, w której wskazaliśmy na najważniejsze zasady związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.


1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Simplito spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Grudziądzka 1-3, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305883, NIP: 9562217643, REGON: 340400555, kapitał zakładowy: 176 508,50 zł


2. Jak możesz skontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:

 • poprzez wysyłkę wiadomości elektronicznej na adres: office@simplito.com,
 • listownie, poprzez wysłanie przesyłki na adres: Simplito sp. z o.o., ul. Grudziądzka 1-3, 87-100 Toruń.

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Możemy przetwarzać dane osobowe w ramach następujących celów i podstaw prawnych:

Zakres przetwarzania Cel przetwarzania Podstawa prawna
Jeżeli odwiedzasz stronę internetową https://simplito.com Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, tworzenia statystyk oraz ewentualnego przeciwdziałania działaniom niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane te zapisujemy w szczególności w ramach logów dotyczących odwiedzin strony internetowej oraz plików cookie. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania strony, prowadzenie statystyk dotyczących działania strony internetowej, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa.
Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego lub czatu znajdującego się na stronie internetowej lub wysyłasz nam wiadomość na podany w ramach strony adres e-mail lub kontaktujesz się z nami listownie Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu kontaktowania się z Tobą i wymiany wiadomości. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania.
Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu nawiązania współpracy lub jesteś już naszym Klientem, Dostawcą, Usługodawcą albo współpracujesz z nami na podstawie umowy cywilnoprawnej Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a Tobą – naszym Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą. Jeżeli kontaktujesz się w celu nawiązania współpracy z nami, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Jeśli jesteś już naszym Kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania naszej umowy. Ponadto, w takim przypadku przetwarzamy Twoje dane w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów, w szczególności rachunkowych i podatkowych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W zakresie w jakim przetwarzanie danych dotyczy realizowania przez nas obowiązków podatkowych i rachunkowych, przetwarzamy je na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Jeśli jesteś osobą, która występuje w imieniu naszego Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy (czyli podmiotu, która zawarł z nami umowę) i w związku z tym kontaktujesz się z nami, działając jako przedstawiciel Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy (np. jako członek zarządu, pracownik lub współpracownik). Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą. Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest właśnie wykonanie umowy pomiędzy nami a naszym Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą co wymaga kontaktowania się z przedstawicielami Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy.
Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji, wypełniasz nasz formularz rekrutacyjny albo przesyłasz nam swoje CV. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje w celu kontaktowania się z Tobą w ramach przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, które umożliwia przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Zakres przetwarzanych danych wynika z przepisów Kodeksu Pracy, który wskazuje na podstawowe dane, których pracodawca może wymagać w procesie rekrutacji. W sytuacji podania przez Ciebie innych danych, które nie są objęte przepisami Kodeksu Pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, które umożliwia przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Jeżeli wyrazisz chęć brania udziału w przyszłych rekrutacjach, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych również jest Twoja zgoda.

4. Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe – OVH sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław),
 • pozostałym spółkom z naszej grupy – PrivMX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk) oraz PrivMX B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Beethovenstraat 170, 1077JX Amsterdam, Królestwo Niderlandów).

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dokładamy starań, by przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one rzeczywiście niezbędne, a po tym czasie je usuwamy. Czas przechowywania Twoich danych osobowych zależy od tego, w jaką interakcję z nami wchodzisz:

 • Jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz ze strony oraz przez okres do 6 miesięcy po jej opuszczeniu,
 • W przypadku skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej albo poczty zwykłej – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami oraz przez okres 2 kolejnych miesięcy,
 • Jeśli jesteś naszym Klientem, Dostawcą albo Współpracownikiem (osobą, która zawarła z nami umowę) lub ich przedstawicielem, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo obowiązuje umowa pomiędzy nami oraz do czasu przedawnienia roszczeń (do upływu 3 lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy),
 • Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego,
 • Jeżeli bierzesz udział w procesie rekrutacji, w przypadku przetwarzania w ramach prowadzonej rekrutacji przetwarzamy Twoje dane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Natomiast jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach – przetwarzamy Twoje dane przez okres do 1 roku od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

6. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. Prawo dostępu: Możesz żądać od nas potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskania stosownych informacji na ten temat, w tym informacji jakie dane są przetwarzane i w jakim celu.
 2. Prawo do sprostowania: Masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych: Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofniesz zgodę (jeśli na niej opiera się przetwarzanie) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:
 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 1. Prawo żądania przeniesienia danych: Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany. Masz też prawo żądania, by dane te zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 2. Prawo do wniesienia skargi: Masz prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Prawo do wyrażenia sprzeciwu: Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 4. Prawo do cofnięcia zgody: Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonywania z nami umowy brak podania danych może skutkować niemożnością świadczenia przez nas usług. W przypadku udziału w rekrutacji niepodanie danych osobowych wskazanych w treści Kodeksu Pracy może skutkować niemożnością uwzględniania kandydata w ramach procesu rekrutacji.


8. Pliki Cookie

Pliki cookie to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania ze strony internetowej, czy też informacje o używanym urządzeniu lub oprogramowaniu. Stosowane przez nas pliki cookie są związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, służą do kontroli ruchu na stronie, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Wyróżnia się następujące pliki cookie:

 • Cookie sesyjne: są przechowywane na urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookie sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania ze strony.

 • Cookie trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania lub do momentu ich wygaśnięcia.

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są jedynie techniczne pliki cookie – pliki te są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania strony internetowej. Pliki te mogą również wykrywać nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania strony i pomagać w naprawianiu błędów, jak również umożliwiają weryfikację zakresu wyrażonych przez użytkownika zgód na inne pliki cookie. Zablokowanie ich może spowodować nieprawidłowe działanie strony.

Informujemy, że istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookie w ramach Twojego urządzenia, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookie lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookie w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookie generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z naszych poszczególnych usług świadczonych może mieć jednak charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.