Jak używać protokołu HTTPS w serwerze Tomcat?

To tylko krótka informacja na temat tego, jak włączyć obsługę HTTPS w serwerze Tomcat (7)…

Najpierw generujemy klucz i podajemy jakieś hasło np. qwerty:

“%JAVA_HOME%\bin\keytool” -genkey -alias tomcat -keyalg RSA -keystore /etc/tomcat7/tomcat.keystore

Potem odkomentowujemy connector ssl 8443 w pliku /etc/tomcat7/server.xml i dopisujemy tam atrybuty keystoreFile i keystorePass:

keystoreFile=”/etc/tomcat7/tomcat.keystore”
keystorePass=”qwerty”

Na koniec trzeba jeszcze zrestartować Tomcata: sudo service tomcat7 restart.

Więcej info: https://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/ssl-howto.html